Szczęśliwy numerek na dziś:

Nie jest losowany (Niedziela)Nasi PARTNERZY
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz.586 – ogłoszony 20-03-2017).


2. Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w srt.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.


3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.


4. Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły i podane do wiadomości.


§ 1


1. Regulamin określa zasady rekrutacji absolwentów gimnazjów do VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.


2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w dniu 19.04.2017 r.


§ 2


1. Rezygnuje się z dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.


2. Przyjęcia do VII Liceum Ogólnokształcącego odbywają się w oparciu o kryterium sumy punktów uzyskanych za wyniki z egzaminu gimnazjalnego, za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów w tym:


a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

b) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:


a)

- język polski,

– historia i wiedza o społeczeństwie,

– matematyka,

– przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)

- mnoży się przez 0,2.


b)

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
-mnoży się przez 0,25. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można otrzymać maksymalnie 72 punkty.Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty


Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym dla poszczególnych klas z rozszerzeniami:

klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i języka angielskiego - język polski, historia, matematyka, język angielski. zajęcia dodatkowe: język łaciński w prawie.

klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego - język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski. zajęcia dodatkowe: dziennikarstwo, PR, reklama.

klasa z rozszerzonym programem geografii, matematyki i języka angielskiego - język polski, geografia, matematyka. język angielski. zajęcia dodatkowe: modelowanie przestrzeni i nawigacja.

klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, matematyki i języka angielskiego - język polski, matematyka, informatyka, język angielski.

klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, języka łacińskiego i kultury antycznej - język polski, biologia/chemia, matematyka, język angielski. zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie.

klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, biologii i języka angielskiego - język polski, matematyka, biologia, informatyka, język angielski.

klasa z rozszerzonym programem informatyki, matematyki i języka angielskiego - język polski, matematyka, informatyka, język angielski.

6. Za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może otrzymać punkty dodatkowe:

• Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,

• Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

• Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
d) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

• Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, (Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586 )
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

• Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w &2 pkt 6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

• W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 3


e) Kandydat składa do szkoły następujące dokumenty:

a) podanie według wzoru „podanie o przyjęcie do szkoły” (załącznik 1) oraz wybór preferencji klas.
b) poświadczona kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) poświadczona kopia/oryginał zaświadczenia świadectwa ukończenia gimnazjum
d) zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
f) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni psychologicznej.
g) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, (jeżeli istnieje taka sytuacja).
h) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (jeżeli istnieje taka sytuacja).

1. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w VII Liceum Ogólnokształcącym składając następujące dokumenty:

a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c. wypełniony wniosek o przyjęcie załącznik 2
d. 2 zdjęcia z nazwiskiem i imieniem na odwrocie,
e. zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
f. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
g. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni psychologicznej.
h. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, (jeżeli istnieje taka sytuacja)
i. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (jeżeli istnieje taka sytuacja).

Dokumenty ujęte w punktach e) – i) kandydat składa wówczas, gdy nie złożył ich we wcześniejszym terminie.

§ 4


Terminy dostarczania dokumentów przez absolwentów gimnazjów są określone Zarządzeniem nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 roku.


1. Od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r. do godz.15:00 – składanie wniosków do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Od 23 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

3. Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. 29 czerwca 2018r. o godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

5. Do 9 lipca 2018r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w VII Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. 10 lipca 2018r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych do VII Liceum Ogólnokształcącego

§ 5


1. Komisja rekrutacyjna przekaże listy osób przyjętych do VII Liceum Ogólnokształcącego do sekretariatu, gdzie uczniowie przyjęci do szkoły zostaną zarejestrowani w prowadzonej księdze naboru (ewidencji uczniów), a ich dokumentacja zostanie umieszczona w segregatorze odpowiedniej klasy.
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje uczniowi odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7dni po wywieszeniu list, o których mowa w § 4 pkt. 6.
3. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem należy interpretować zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określonymi Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca 2017 w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
4. Niniejszy Regulamin zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wraz z innymi informacjami o szkole.


§ 6


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 19.04.2017r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2017r.Tarnów, dnia 19.04.2017 r.

Dyrektor Szkoły
Przydatne linki:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017

ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia