Szczęśliwy numerek na dziś:

9Nasi PARTNERZY
Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

to proste

krok 1
Zarejestruj się w systemie na stronie internetowej.
Wprowadź do systemu Swoje dane osobowe oraz wybierz hasło dostępu do konta.


krok 2
Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3
Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas.

Masz do wyboru klasy z rozszerzonym programem
z przedmiotów:

1a - język polski, historia i język angielski
1b - wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
1c - geografia, matematyka, język angielski
1d - matematyka, wiedzy o społeczeństwie, język angielski
1e - biologia, chemia, język łaciński i kultura antyczna
1f - język polski, biologia, język angielski

Pamiętaj:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów w tym:


100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- język polski,

– historia i wiedza o społeczeństwie,

– matematyka,

– przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)

- mnoży się przez 0,2


– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2


Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można otrzymać maksymalnie
72 punkty.

Sposób przeliczania ocen na punkty:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty

Przypominamy, że przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym dla poszczególnych klas z rozszerzeniami:

- klasa z rozszerzonym programem j.polskiego, historii i j.angielskiego to: j.polski, historia, matematyka, j.angielski
- klasa z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie, geografii, j.angielskiego to: j.polski, wiedza o społeczeństwie/geografia, matematyka, j.angielski
- klasa z rozszerzonym programem geografii, matematyki i j.angielskiego to: j.polski, geografia, matematyka, j.angielski
- klasa z rozszerzonym programem z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, j.angielskiego to: j.polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j.angielski
- klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, j.łacińskiego i kultury antycznej to: j.polski, biologia/chemia, matematyka, j.angielski
- klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, biologii i języka angielskiego to: język polski, biologia, matematyka, język angielski.We wrześniu będzie można zmienić jeszcze profil klasy, ale najważniejsze, że JESTEŚ uczniem VII LO.


Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu
- możesz zgłosić się do VII LO.

U nasz otrzymasz pomoc!