Covid-19

Covid-19

Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W zajęciach lekcyjnych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej Covid-19 lub podejrzaną o zakażenie. Obowiązuje to także osoby wykonujące pracę w szkole.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk w momencie wejścia do budynku szkoły przy wyznaczonym do tego celu stanowisku.
4. Uczniowie wchodząc do budynku szkoły mają zasłonięte usta i nos. Osłonę ust i nosa zdejmują w momencie zajęcia miejsca w ławce po wejściu do sali, w której będą realizowane zajęcia lekcyjne dla danego oddziału. Osłona obowiązuje w czasie poruszania się w przestrzeni szkolnej poza przydzielonymi salami lekcyjnymi.
5. Uczniowie i nauczyciele dbają o zachowywanie między sobą bezpiecznego dystansu.
6. Nauczyciele dyżurujący w czasie przerw śródlekcyjnych na korytarzach dbają
o bezpieczeństwo sanitarne uczniów.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, książki i zeszyty. Uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą.
9. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zaleca się ograniczenie ilości noszonej biżuterii oraz niekorzystanie z telefonów komórkowych
w trakcie zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne.
10. Nie dokonuje się pomiaru temperatury u uczniów w momencie wchodzenia na teren szkoły. Pomiar temperatury jest dokonywany przy użyciu termometru bezdotykowego tylko w przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych.
11. Uczniowie realizują, w miarę możliwości, zajęcia w przydzielonej sali lekcyjnej. Zmiana sali następuje w przypadku konieczności prowadzenia zajęć z podziałem na grupy, zajęć religii i wychowania fizycznego.
12. Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dezynfekcja pomieszczeń szkolnych odbywa się po zakończeniu w nich zajęć.
13. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów infekcji dróg oddechowych rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować o tym fakcie szkołę
15. Biblioteka szkolna działa zgodnie z ustalonymi i upowszechnionymi zasadami.
16. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą uniemożliwiającą zachowanie dystansu społecznego.
17. Dopuszcza się możliwość organizacji wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia lub pracownika szkoły przebywającego na terenie szkoły

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając na terenie szkoły powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie,
że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na teren szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (transport własny lub sanitarny) do domu, zapewniając w tym czasie uczniom opiekę.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym poruszał się
i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły.
7. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
8. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Skip to content