Covid-19

Covid-19

Zarządzenie
Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

W oparciu o rozporządzenie MEiN z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam od dnia 17.05.2021 – 28.05.2021 wprowadzenie nauki w trybie hybrydowym. I grupy poszczególnych klas uczą się od 17.05.2021 – 21.05.2021 stacjonarnie, a II grupy od 17.05.2021 – 21.05.2021 zdalnie, a od dnia 24.05.2021 – 28.05.021 grupy II poszczególnych klas uczą się stacjonarnie, a grupy I zdalnie.

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W zajęciach lekcyjnych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej Covid-19 lub podejrzaną o zakażenie. Obowiązuje to także osoby wykonujące pracę w szkole.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk w momencie wejścia do budynku szkoły przy wyznaczonym do tego celu stanowisku.
 4. Uczniowie wchodząc do budynku szkoły mają zasłonięte usta i nos. Osłonę ust i nosa zdejmują w momencie zajęcia miejsca w ławce po wejściu do sali, w której będą realizowane zajęcia lekcyjne dla danego oddziału. Osłona obowiązuje w czasie poruszania się w przestrzeni szkolnej poza przydzielonymi salami lekcyjnymi.
 5. Uczniowie i nauczyciele dbają o zachowywanie między sobą bezpiecznego dystansu.
 6. Nauczyciele dyżurujący w czasie przerw śródlekcyjnych na korytarzach dbają
  o bezpieczeństwo sanitarne uczniów.
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
  oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, książki i zeszyty. Uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą.
 9. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zaleca się ograniczenie ilości noszonej biżuterii oraz niekorzystanie z telefonów komórkowych
  w trakcie zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne.
 10. Nie dokonuje się pomiaru temperatury u uczniów w momencie wchodzenia na teren szkoły. Pomiar temperatury jest dokonywany przy użyciu termometru bezdotykowego tylko w przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych.
 11. Uczniowie realizują, w miarę możliwości, zajęcia w przydzielonej sali lekcyjnej. Zmiana sali następuje w przypadku konieczności prowadzenia zajęć z podziałem na grupy, zajęć religii i wychowania fizycznego.
 12. Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dezynfekcja pomieszczeń szkolnych odbywa się po zakończeniu w nich zajęć.
 13. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów infekcji dróg oddechowych rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować o tym fakcie szkołę
 15. Biblioteka szkolna działa zgodnie z ustalonymi i upowszechnionymi zasadami.
 16. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, wycieczek przedmiotowych i turystycznych.

Działania podejmowane przez szkołę w zakresie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu
  i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji.
 2. Zamieszczenie informacji o sposobie użycia środków do dezynfekcji oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Wszystkie osoby trzecie,
  w tym rodzice/ opiekunowie uczniów, wchodzący do szkoły zakrywają usta i nos. Rodzice / opiekunowie uczniów uzgadniają terminy kontaktu ze szkołą (wychowawcą, nauczycielami, sekretariatem) telefonicznie lub przez e-dziennik.
 3. Wywieszenie instrukcji poprawnej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przy dozownikach.
 5. Zamieszczenie przy wejściu głównym i w miejscach ogólnie dostępnych, numerów telefonu: stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur instrumentów, włączników światła.
 7. Przed przeprowadzeniem dezynfekcji należy dokładnie zapoznać się z instrukcja producenta na opakowaniu i ściśle jej przestrzegać. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Zapewnienie odpowiedniej liczby opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

  

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia lub pracownika szkoły przebywającego na terenie szkoły

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając na terenie szkoły powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie,
  że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na teren szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (transport własny lub sanitarny) do domu, zapewniając w tym czasie uczniom opiekę.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym poruszał się
  i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły.
 7. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 8. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
Skip to content