News and Blog

Wiadomości

Konkurs „Niska emisja – zagrożenia i przeciwdziałanie”

image description

Konkurs „Niska emisja – zagrożenia i przeciwdziałanie”

Konkurs organizowany jest przez Gminę Miasta Tarnowa i skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest promocja wykorzystania niskoemisyjnych paliw do ogrzewania budynków, popularyzacja zagadnienia „niskiej emisji” oraz zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie samodzielnie, pod okiem nauczyciela prowadzącego, prezentacji multimedialnej (15-40 slajdów) dotyczącej zagrożeń i sposobów na przeciwdziałanie niskiej emisji, a także wykorzystania paliw niskoemisyjnych, sposobów ich popularyzacji oraz korzyści z tego płynących.

Prace należy nadsyłać do dnia 28 maja 2020 r. do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 322 wraz z dołączoną kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (plik w załączeniu).

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0116/17-00-XVII/478/FE/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie niskiej emisji – spr, środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content