Nasze sukcesy

Nasze sukcesy

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów.    

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

Mróz Maksymilian z klasy 2ag – średnia ocen 5,19

Zelek Martyna z klasy 2E – średnia ocen 4,94

 

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH!

W dowód uznania za wspaniałe wyniki w nauce osiągnięte przyjmijcie nasze najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.  Jesteśmy przekonani, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium i nagrody będzie dla Was zachętą do dalszej pracy.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

 

……………………………………………………………

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), wytypowała kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021:

 

MAKSYMILIAN MRÓZ  kl. 3 Ag  średnia ocen: 5,50

MARTYNA ZELEK  kl. 3E średnia ocen: 5,13

 

                                     

          Premier  M. Morawiecki                                          M. Mróz                                               M. Zelek          

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:
a) czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
b) pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
a) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
b) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

 

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie:

https://kuratorium.krakow.pl/lista-stypendystow-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2021-2022-z-wojewodztwa-malopolskiego

Skip to content