Drodzy uczniowie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla nas jest to kontynuacja rozpoczętej i prowadzonej dotychczas pracy, z zachowaniem następujących zasad:

  1. Zobowiązuje się uczniów do logowania się do e-dziennika zgodnie z planem lekcji, nawiązywania kontaktu z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  2. Obecność na zajęciach lekcyjnych będzie odnotowywana w e-dzienniku w zakładce „frekwencja” na podstawie odebranej wiadomości lub innego kontaktu po upływie doby.
  3. Oceny do dziennika są wpisywane przez nauczycieli na podstawie pracy zdalnej, za wykonywanie zadań przez nich przekazywanych.
  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące przekazywanych treści należy zgłaszać nauczycielowi danego przedmiotu.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona w godzinach ustalonych przez pedagoga szkoły.

Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem i na internecie.

Dyrektor VII LO