Rekrutacja

Rekrutacja

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

krok 1

krok 2

 • Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3

 • Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas. Zaznaczając wszystkie klasy w VII LO zwiększasz swoje szanse dostania się do naszej szkoły.

Kryteria rekrutacji

 1. Podstawa prawna:

  1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021r. poz.1082 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z poźn.zm).
  4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2022 r.

1. O przyjęciu będzie decydować suma punktów za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i jeden do wyboru
spośród wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych prze kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym prze inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :
1) z języka polskiego mnoży się przez 0,35
2) z matematyki mnoży się przez 0,35
3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

3. Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.

4. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.

5. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:
1) celujący – 18 pkt
2) bardzo dobry -17 pkt
3) dobry – 14 pkt
4) dostateczny – 8 pkt
5) dopuszczający – 2 pkt

6. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje:

od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

19 lipca 2022 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

26 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO.

U nasz otrzymasz pomoc!

We wrześniu 2022 r. VII LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych:

Klasa 1 A

język polski – historia – język angielski
rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, historia

Klasa 1 C

geografia – matematyka
rozszerzenia: geografia, matematyka
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Klasa 1 D

biologia – język polski
rozszerzenia: biologia, j. polski
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Liczebność oddziałów klas pierwszych zaplanowana jest na 32 uczniów.

„Jesteśmy szkołą, która ucząc inspiruje, rozwija pasje i kreatywność”.

* Uwaga: Jeżeli nastąpi zmiana w liczbie klas pierwszych to  zostaniecie Państwo o tym poinformowani w systemie edunet.

Skip to content