Rekrutacja

Rekrutacja

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

krok 1

krok 2

 • Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3

 • Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas. Zaznaczając wszystkie klasy w VII LO zwiększasz swoje szanse dostania się do naszej szkoły.

 

Kryteria rekrutacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów
Minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do VII LO wynosi 100 pkt.

 1. O przyjęciu do VII LO dla absolwentów szkoły podstawowej będzie decydować suma punktów za:
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych prze kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym prze inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 2. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :
  • z języka polskiego mnoży się przez 0,35,
  • z matematyki mnoży się przez 0,35,
  • z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 3. Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.
 4. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.
 5. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:
  • celujący – 18 pkt
  • bardzo dobry -17 pkt
  • dobry – 14 pkt
  • dostateczny – 8 pkt
  • dopuszczający – 2 pkt

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje:

od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 do 30 lipca 2021 r.– potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO.

U nasz otrzymasz pomoc!

Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych:

Ia  Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią

Klasa przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, archeologicznych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie:
język polski, historia, matematyka, język angielski.

Ic Klasa z rozszerzoną geografią i matematyką

Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie :
język polski, geografia, matematyka, język angielski.

„Jesteśmy szkołą, która ucząc inspiruje, rozwija pasje i kreatywność”.

* Uwaga: Jeżeli nastapi zmiana w liczbie klas pierwszych to  zostaniecie Państwo o tym poinformowani w systemie edunet.

Skip to content