Rekrutacja

Rekrutacja

Jak dostać się do VII LO w Tarnowie?

Rok szkolny 2024/2025 

 

Podstawa prawna

  1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021r. poz.1082 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431 z późn.zm.)
  3.  Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

1. O przyjęciu będzie decydować suma punktów za:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i jeden do wyboru spośród wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych prze kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym prze inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :

1) z języka polskiego mnoży się przez 0,35 

2) z matematyki mnoży się przez 0,35 

3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

3. Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.

4. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.

5. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:

1) celujący – 18 pkt 

2) bardzo dobry -17 pkt 

3) dobry – 14 pkt 

4) dostateczny – 8 pkt 

5) dopuszczający – 2 pkt

6. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

7. Za osiągnięcia w aktywności społecznej przyznaje się 3 pkt.


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
 

Najważniejsze informacje: 

od 13 maja 2024r. do 4 lipca 2024r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

11 lipca 2024 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

od 11 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

16 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Rekrutacja do VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie odbywa się w systemie elektronicznym pod adresem https://malopolska.edu.com.pl.  >>>

Pamiętaj! Jeśli masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO. 

U nas otrzymasz pomoc!


We wrześniu 2024 r. VII LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych: 

Klasa 1A 
język polski – historia – język angielski  
rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

Klasa humanistyczna inspiruje uczniów, którzy interesują się literaturą, historią, filozofią i kulturą. To klasa, która daje możliwość poszerzenia edukacji z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa rozwija zainteresowania teatrem, kulturą oraz dziennikarstwem. Przygotowuje uczniów do matury z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych, daje start na dobre uczelnie, umożliwia odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy. Absolwent klasy przygotowany jest do studiów na kierunkach: polonistyka, historia, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

 

Klasa 1D 
biologia – język polski- język angielski 
rozszerzenia: biologia, j. polski, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

Wprowadza w świat nauk przyrodniczych, daje możliwość prowadzenia eksperymentów, praktycznej nauki przedmiotu z wykorzystaniem edukacji ekologicznej. Po tym profilu można podjąć studia wyższe na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, nauki medyczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, psychologia, logopedia, pedagogika, lingwistyka, filologia i wiele innych.


 

 

Skip to content