Aktualności

Wiadomości

Olimpiada znajomości Afryki

1

Olimpiada znajomości Afryki

ZNAMY TERMIN  ZGŁASZANIA SIĘ DO I ETAPU OGOLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY  ZNAJOMOŚCI AFRYKI

Etap I   zgłoszone  szkoły   04.12.2023    1 dzień

Etap II   16 okręgów wojewódzkich  02.03.2024   1 dzień

Etap III  Lubliniec  10-11.04.2024     2 dni

Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzy, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Olimpiada jest trójstopniowa

  • eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
  • eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
  • eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

Cele edukacyjne:       

  Kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Zagadnienia:

1) Rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej.

2) Fundamenty Afryki; jedność i różnorodność; przemiany ideowe.

3) Kształtowanie się narodów Afryki; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty wewnątrz państwowe.

4) Wielokulturowość w dziejach Afryki; współistnienie religii i wyznań; znaczenie kościoła katolickiego – wkład polskich misjonarzy.

5) Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce.

6)  Nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie afrykańskim.

 CEL OLIMPIADY

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.

Nagrody

“Indeksy” na studia na wybranych uczelniach. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Książki

Bony podarunkowe rocznej prenumeratyczasopisma misyjnego

Wiele innych nagród, które w danym roku zostały pozyskane przez organizator

 

Zgłoszenia do I etapu Olimpiady Znajomości Afryki można dokonać do 4 grudnia 2023 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w drugiej połowie października. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel.

 

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w olimpiadzie proszę o zgłaszanie się do 15 listopada 2023 r. do :

Pani Agnieszki Kani i Pani Agnieszki Wojtarowicz

Czytaj więcej  >>>

 

Skip to content