Aktualności

Wiadomości

Rekrutacja – Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

Szkoła VII LO w Tarnowie

Rekrutacja – Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 
Podstawa prawna: 

  1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021r. poz.1082 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).
  3. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2023 r.  O przyjęciu będzie decydować suma punktów za:

1. O przyjęciu będzie decydować suma punktów za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
2) oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i jeden do wyboru spośród wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły; 
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych prze kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym prze inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
2. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :
1) z języka polskiego mnoży się przez 0,35 
2) z matematyki mnoży się przez 0,35 
3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
3. Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.
4. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.
5. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:
1) celujący – 18 pkt 
2) bardzo dobry -17 pkt 
3) dobry – 14 pkt 
4) dostateczny – 8 pkt 
5) dopuszczający – 2 pkt
6. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 
Najważniejsze informacje: 
od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
19 lipca 2023 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 
27 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 
Rekrutacja do VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie  odbywa się w systemie elektronicznym pod adresem https://malopolska.edu.com.pl

 
Pamiętaj! Jeśli masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO. 
U nasz otrzymasz pomoc! 
 
We wrześniu 2023 r. VII LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych: 
Klasa 1 A 
język polski – historia – język angielski  
rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

Klasa humanistyczna inspiruje uczniów, którzy interesują się literaturą, historią, filozofią i kulturą. To klasa, która daje możliwość poszerzenia edukacji z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa rozwija zainteresowania teatrem, kulturą oraz dziennikarstwem. Przygotowuje uczniów do matury z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych, daje start na dobre uczelnie, umożliwia odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy. Absolwent klasy przygotowany jest do studiów na kierunkach: polonistyka, historia, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

 Klasa 1 C 
geografia – matematyka – język angielski 
rozszerzenia: geografia, matematyka, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

Profil adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Uczniowie tej klasy będą  realizować obowiązkowo w zakresie rozszerzonym: matematykę, geografie, j. angielski. Rozszerzenia pozwalają szczegółowo poznawać środowisko i jego wpływ na człowieka. Kierunek ten rozwija zainteresowania i kształtuje umiejętności w zakresie geoinformatyki. Przyszłe kierunki studiów dla absolwentów tego profilu to: geologia, geodezja, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing, finanse i bankowość, ekonomia, europeistyka, a także jest możliwość aplikowania na kierunki inżynieryjne.

Klasa 1 D 
biologia – język polski- język angielski 
rozszerzenia: biologia, j. polski, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

Wprowadza w świat nauk przyrodniczych, daje możliwość prowadzenia eksperymentów, praktycznej nauki przedmiotu z wykorzystaniem edukacji ekologicznej. Po tym profilu można podjąć studia wyższe na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, nauki medyczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, psychologia, logopedia, pedagogika, lingwistyka, filologia i wiele innych.

Klasa 1 F 
biologia – język polski- język angielski 
rozszerzenia: biologia, j. polski, j. angielski 
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

Wprowadza w świat nauk przyrodniczych, daje możliwość prowadzenia eksperymentów, praktycznej nauki przedmiotu z wykorzystaniem edukacji ekologicznej. Po tym profilu można podjąć studia wyższe na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, nauki medyczne, dietetyka, wychowanie fizyczne, psychologia, logopedia, pedagogika, lingwistyka, filologia i wiele innych.

 
Liczebność oddziałów klas pierwszych zaplanowana jest na 32 uczniów. 

„Jesteśmy szkołą, która ucząc inspiruje, rozwija pasje i kreatywność”. 

 

Skip to content